FINREP este un cadru standardizat de raportare financiara, utilizat de autoritatile de supraveghere prudentiala din Uniunea Europeana, si care asigura comparabilitatea informatiilor financiare raportate autoritatilor de supraveghere de institutiile de credit.

Raportarea se face conform Ordinului BNR nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, modificat prin Ordinul 3/2017.

Lista raporatelor FINREP:

F 01.00 – Bilant [situatia pozitiei financiare]
F 02.00 – Contul de profit sau pierdere
F 03.00 – Situatia rezultatului global
F 04.00 – Clasificarea activelor financiare pe instrumente si pe sectoare ale contrapartilor
F 05.00 – Clasificarea creditelor si avansurilor pe tipuri de produs
F 06.00 – Clasificarea pe coduri NACE a creditelor si avansurilor acordate societatilor nefinanciare
F 07.00 – Active financiare care pot face obiectul deprecierii si care sunt restante sau depreciate
F 08.00 – Clasificarea datoriilor financiare
F 09.00 – Angajamente de creditare, garantii financiare si alte angajamente
F 13.00 – Garantii reale si alte garantii primite
F 14.00 – Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justa
F 15.00 – Derecunoastere si datorii financiare asociate activelor financiare transferate
F 16.00 – Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere
F 18.00 – Informatii privind expunerile performante si neperformante
F 19.00 – Informatii privind expunerile restructurate
F 50.00 – Alte informatii
F 10.00 – Instrumente financiare derivate detinute în vederea tranzactionarii
F 11.00 – Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire: Clasificare în functie de tipul de risc si de tipul de acoperire împotriva riscurilor
F 12.00 – Variatia ajustarilor pentru depreciere si deprecierea instrumentelor de capital
F 20.00 – Repartizare geografica
F 21.00 – Imobilizari corporale si necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operational.
F 22.00 – Functii aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie si altor servicii
F 43.00 – Provizioane
F 45.00 – Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere
F 46.00 – Situatia modificarilor capitalurilor proprii
F 20.00 – Repartizare geografica
F 31.00 – Parti afiliate
F 41.00 – Valoarea justa
F 42.00 – Imobilizari corporale si necorporale: valoare contabila în functie de metoda de evaluare
F 44.00 – Planuri de beneficii determinate si beneficiile angajatilor

Schema de validare XSD, aferenta mesajului “RFC400-03”, poate fi descarcata de aici.

Regulile de validare BNR aferente raportului XML “Situatii financiare FINREP la nivel individual”, pot fi descarcate de aici.

Un exemplu de raport “Situatii financiare FINREP la nivel individual (RFC400-03)”, poate fi descarcat de aici.